Odpowiedzialność karna lekarza za błąd w sztuce medycznej

opublikowano:

19 listopada 2020

Udostępnij

Odpowiedzialność karna lekarza za błąd w sztuce medycznej

Czym jest błąd medyczny? Błąd medyczny rozumiany jest jako postępowanie niezgodne z aktualną wiedzą medyczną, które prowadzi do niezamierzonych konsekwencji zdrowotnych dla pacjenta. Jest to naruszenie zasad sztuki lekarskiej przez medyka, które może skutkować uszkodzeniem ciała lub nawet śmiercią pacjenta. Lekarz, który dopuści się takiego błędu, może ponieść konsekwencje w postaci odpowiedzialności karnej, cywilnej, a także dyscyplinarnej.


Definicja błędu medycznego 

Chociaż literatura prawnicza podaje różnorodne definicje błędu medycznego, w polskim prawodawstwie nie znajdziemy jego jednoznacznego ujęcia. Zasadniczo w orzecznictwie błędem medycznym określa się działanie lekarza sprzeczne z obowiązującymi go regułami postępowania, mające negatywne konsekwencje dla życia lub zdrowia pacjenta. Takie naruszenie norm ostrożności traktowane jest jako podstawa do weryfikowania winy lekarza w rozumieniu prawnokarnym.

Leon Wachholz, specjalista medycyny sądowej, podkreślał, że za błąd medyczny można uznać czynności lekarza, które powodują nieumyślne uszkodzenie ciała lub pozbawienie życia, spowodowane nieznajomością niezbędnych zasad lub zaniedbaniem. Błąd ten może być karalny, jeśli był on oczywisty, możliwy do uniknięcia przy zastosowaniu standardowej wiedzy medycznej, a także jeśli został popełniony celowo. Na gruncie polskiego prawa błędem może być nawet zaniechanie podjęcia jakiejś procedury medycznej, a nawet przedwczesne wypisanie ze szpitala i „przeniesienie pacjenta ze stanu niebezpiecznego w stan jeszcze bardziej niebezpieczny”.

Odpowiedzialność za błąd medyczny

Zarówno współczesne, jak i historyczne ujęcia błędu medycznego zbiegają się w kluczowym przesłaniu – naruszenie przez lekarza standardów wiedzy oraz praktyki medycznej może prowadzić do pociągnięcia go do odpowiedzialności. Wykazanie bezpośredniego związku między działaniem lekarza, a szkodą zdrowotną pacjenta jest równoznaczne z wykazaniem popełnienia błędu medycznego oraz ryzykiem poniesienia związanych z nim konsekwencji prawnych. 

Po ustaleniu podstawowych definicji, warto przyjrzeć się bliżej rodzajom błędów, jakie mogą wystąpić w praktyce lekarskiej. Błędy medyczne można podzielić na kilka głównych kategorii: diagnostyczne, terapeutyczne, techniczne i organizacyjne. Przeanalizujmy każdą z nich, zaczynając od błędu diagnostycznego, który jest bezpośrednio związany z procesem leczenia.

Błędy diagnostyczne – pomiędzy symptomem a rozpoznaniem

Błąd diagnostyczny ma miejsce, gdy lekarz, mimo dostępnych danych i symptomów, nie jest w stanie prawidłowo zinterpretować stanu zdrowia pacjenta, co prowadzi do niewłaściwego lub opóźnionego rozpoznania. Często podłożem takich błędów jest niekompletny wywiad lekarski – pierwszy i podstawowy etap diagnostyki, który powinien być przeprowadzany zawsze z należytą starannością. Kolejną przyczyną może być niezlecanie lub nieprawidłowe zlecanie niezbędnych badań, co nie pozwala na zobrazowanie pełnego stanu zdrowia pacjenta. Warto też zaznaczyć, że mylna interpretacja wyników badań, gdzie objawy są błędnie przypisane do mniej poważnych schorzeń, może mieć dalekosiężne i negatywne konsekwencje dla pacjenta. Błąd w diagnozie może prowadzić do całkowicie błędnej ścieżki leczenia – zastosowania nieodpowiednich leków, niewłaściwej terapii, a nawet niepotrzebnych zabiegów chirurgicznych. Może skutkować pominięciem lub znacznym opóźnieniem w rozpoczęciu właściwego leczenia, co w przypadku niektórych chorób, takich jak nowotwory, może być decydujące dla rokowania i życia pacjenta.

Błąd terapeutyczny i jego konsekwencje

Mówimy o błędzie terapeutycznym, gdy lekarz podejmuje działania lecznicze, które nie odpowiadają medycznym potrzebom pacjenta. Przykład stanowi chociażby sytuacja, w której podjęto decyzję o ekstrakcji wybranych uszkodzonych zębów, pomijając inne, również wymagające usunięcia. Prowadzi to do pogorszenia stanu zdrowia pacjenta oraz komplikacji, których można było uniknąć, stosując kompleksowe leczenie. Niewłaściwe postępowanie terapeutyczne, jak każdy błąd medyczny, może prowadzić do niepożądanych skutków dla zdrowia pacjenta, a w konsekwencji – do odpowiedzialności karnej lekarza. Jest to sytuacja, w której leczenie nie tylko nie przynosi oczekiwanych efektów, ale również aktywnie szkodzi pacjentowi, co stoi w sprzeczności z fundamentalną zasadą medycyny – "primum non nocere", czyli "po pierwsze, nie szkodzić". Konsekwencje błędu terapeutycznego są wielowymiarowe i mogą objawiać się nie tylko dalszym pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta, ale także koniecznością przeprowadzenia dalszych, bardziej skomplikowanych procedur leczniczych, a nawet mogą prowadzić do trwałej niepełnosprawności. W odpowiedzi na takie przypadki, system prawny przewiduje środki ochrony praw pacjenta, w tym możliwość dochodzenia odszkodowania oraz sankcje karne dla lekarza, jeśli zostanie udowodniona jego wina w postaci rażącego niedbalstwa lub świadomego ignorowania standardów medycznych.

Błędy techniczne w praktyce medycznej  dotyczą bezpośrednio wykonania konkretnych procedur medycznych i mogą być spowodowane przez niewłaściwe użycie sprzętu medycznego lub nieodpowiednie wykonanie technik medycznych. Błąd ten występuje, gdy lekarz lub inny pracownik ochrony zdrowia nie przestrzega ustalonych protokołów/procedur lub standardów wykonania danej czynności medycznej. Obejmują szeroką gamę działań, od nieprawidłowego założenia opatrunku po błędy podczas skomplikowanych operacji chirurgicznych. Błędy techniczne mogą wynikać z wielu czynników, w tym z niewystarczającego szkolenia personelu, zmęczenia, presji czasu lub po prostu pomyłki. Niektóre z nich są wynikiem zaniedbań, takich jak brak sterylizacji sprzętu lub nieprawidłowe użycie aparatury medycznej, co może prowadzić do infekcji lub innych poważnych powikłań. Konsekwencje błędu technicznego mogą być tragiczne, zarówno dla pacjenta, który może doświadczyć dodatkowego cierpienia, jak i dla personelu medycznego, który musi zmierzyć się z konsekwencjami prawnymi i etycznymi swoich działań.

Należy także zwrócić uwagę na błędy organizacyjne. Są one równie istotne, gdyż dotyczą struktury i procesów zarządzania placówką medyczną oraz koordynacji opieki nad pacjentem. Błąd organizacyjny uwidacznia się w niewłaściwym zarządzaniu zasobami ludzkimi, logistycznymi, a także w błędach w komunikacji między członkami zespołu medycznego. Może obejmować niewłaściwe układanie grafików pracy, które prowadzi do przemęczenia personelu, błędy w dokumentacji medycznej, czy nieprawidłowe przekazywanie informacji o pacjencie między zmianami personelu.

Przykładem błędu organizacyjnego jest zaniedbanie w prowadzeniu właściwej dokumentacji medycznej, co uniemożliwia skuteczną diagnozę i terapię, lub opóźnienia w podawaniu leków. Takie sytuacje nie tylko zagrażają zdrowiu pacjenta, ale również narażają instytucję medyczną na zarzuty prawne. Błędy organizacyjne mogą mieć dalekosiężne konsekwencje, wpływając negatywnie na proces leczenia pacjentów, co w rezultacie może prowadzić do pogorszenia ich stanu zdrowia lub nawet zgonu. Dla placówki medycznej może to oznaczać nie tylko straty finansowe, ale i utratę zaufania w oczach pacjentów oraz społeczeństwa.


Odpowiedzialność za błędy w sztuce medycznej

Zagadnienie odpowiedzialności za błędy medyczne jest złożone i wielowymiarowe. Każdy przypadek błędu medycznego jest inny i wymaga indywidualnej oceny okoliczności, w których doszło do naruszenia standardów opieki medycznej. Odpowiedzialność lekarza może przybrać różne formy, w zależności od charakteru i skutków błędu.

Odpowiedzialność karna lekarza za błąd w sztuce medycznej wchodzi w grę, gdy doszło do zawinionego działania, które spowodowało uszczerbek na zdrowiu pacjenta lub, w skrajnych przypadkach, jego śmierć. Wymóg zawinionego działania oznacza, że lekarz musiał działać umyślnie lub przynajmniej z rażącym niedbalstwem. Podstawę do działań prawnych przeciwko osobie podejrzanej o popełnienie któregokolwiek z błędów medycznych stanowi zazwyczaj artykuł 160 par. 2 Kodeksu Karnego dotyczący nieumyślnego spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci pacjenta.

Odpowiedzialność cywilna opiera się na konieczności naprawienia szkody wyrządzonej pacjentowi oraz wyrównania doznanej krzywdy. Jest ona związana z odszkodowaniem czyli naprawieniem szkody lub zadośćuczynieniem, które ma na celu rekompensatę za doznane przez pacjenta krzywdy. Kluczowe jest tutaj ustalenie związku przyczynowo - skutkowego pomiędzy działaniem lekarza a szkodą.

Odpowiedzialność dyscyplinarna Lekarze są również podmiotami odpowiedzialności dyscyplinarnej, regulowanej przez odpowiednie organy samorządu zawodowego, takie jak izby lekarskie. Odpowiedzialność ta dotyczy naruszenia norm etycznych i zawodowych, a jej konsekwencje mogą obejmować naganę, karę pieniężną, a nawet zawieszenie prawa wykonywania zawodu.

Zobacz także