Regulamin Benefit Rodzina

Regulamin Benefit Rodzina

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG BENEFITU PRAWNEGO RODZINA
POSTANOWIENIA OGÓLNE


 1. Niniejszy Regulamin określa sposób korzystania z usług Benefit Prawny Rodzina przez Użytkowników, którzy dokonali zakupu usług prawniczych. Regulamin określa także prawa i obowiązki Spółki, Użytkowników korzystających z usług, jak również reguły administrowania danymi osobowymi Użytkowników oraz ochrony prywatności.
 2. Warunkiem korzystania z usług Benefit Prawny Rodzina jest zakup usług za pośrednictwem strony internetowej www.benefitprawny.pl na zasadach określonych w Regulaminie, zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptacja wszystkich warunków w nim określonych.
 3. Regulamin uwzględnia przepisy prawa polskiego, w szczególności:
  1. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
  2. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  3. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
  4. ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
  5. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,
  6. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


DEFINICJE


 1. W niniejszym Regulaminie przyjmuje się następujące znaczenie dla poniżej użytych określeń, pisanych z dużej litery:
  1. Regulamin – niniejszy regulamin określający sposób korzystania z usług Benefit Prawny Rodzina przez Użytkowników, prawa i obowiązki Spółki oraz Użytkowników korzystających z usług, jak również reguły administrowania danymi osobowymi Użytkowników oraz ochrony prywatności. 
  2. Spółka – BenefitPrawny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą we Wrocławiu (50-069), przy ul. Ofiar Oświęcimskich 19, NIP: 8971898947, REGON: 520570893, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000935852, adres mailowy: biuro@benefitprawny.pl
  3. Benefit Prawny Rodzina – system usług świadczonych przez Spółkę szczegółowo określonych w Regulaminie, obejmujących dostęp do internetowego Panelu Użytkownika, za pośrednictwem którego można komunikować się z Operatorami Systemu,
  4. System – platforma internetowa, służąca do kontaktu pomiędzy Użytkownikiem a Spółką w celu świadczenia usług, w której Użytkownik posiada Panel Użytkownika,
  5. Konto Użytkownika – konto dostępne w Systemie po zalogowaniu się na stronie: www.panel.benefitprawny.pl, za pośrednictwem, którego świadczone są usługi Benefitu Prawnego Rodzina,
  6. Umowa – kontrakt zawarty pomiędzy Spółką a Użytkownikiem, którego szczegółowe postanowienia, zgodnie ustawą o prawach konsumenta, zostały wskazane w niniejszym Regulaminie,
  7. Użytkownik – osoba objęta systemem Benefit Prawny Rodzina na zasadach określonych w Regulaminie, 
  8. Operatorzy Systemu – administratorzy, którzy wykonują techniczne czynności obsługi Użytkownika a także świadczą usługi Benefitu Prawnego Rodzina, 
  9. Prawnicy – specjaliści realizujący na rzecz Użytkownika usługi Benefitu Prawnego Rodzina,
  10. Rejestracja – zalogowanie się do Systemu, dostępnego na stronie www.panel.benefitprawny.pl, po uprzednim wypełnieniu Formularza Aktywacyjnego lub otrzymaniu linku aktywacyjnego,
  11. Formularz Aktywacyjny – formularz niezbędny do założenia Konta Użytkownika,
  12. Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni świątecznych,
  13. Platforma Zakupowa – platforma za pośrednictwem, której można dokonać zakupu Benefitu Prawnego Rodzina, dostępna pod adresem: www.benefitprawny.pl


USŁUGI


 1. Użytkownik może dokonać zakupu Benefitu Prawnego Rodzina bezpośrednio od przedstawiciela Spółki, za pośrednictwem strony internetowej www.benefitprawny.pl lub Platformy Zakupowej.
 2. Zakup Benefitu Prawnego Rodzina poprzez stronę internetową lub Platformę Zakupową polega na:
  1. kliknięciu w ikonę „Kupuję Benefit Prawny Rodzina”,
  2. wybraniu produktu, 
  3. dodaniu produktu do koszyka, 
  4. wypełnienie Formularza Aktywacyjnego,
  5. dokonaniu płatności,
  6. odebraniu maila z danymi dostępowymi do Konta Użytkownika i Rejestracji – w przypadku nie posiadania aktywnego Konta Użytkownika lub zakupu Benefitu Prawnego Rodzina bezpośrednio od przedstawiciela Spółki.
 3. W celu utworzenia Konta Użytkownika, w przypadku zakupu za pośrednictwem strony internetowej www.benefitprawny.pl lub Platformy Zakupowej, należy wypełnić Formularz Aktywacyjny widoczny w trakcie procedury zakupowej. Wypełnienie Formularza Aktywacyjnego polega na podaniu następujących danych: imienia, nazwiska, e-mail, telefonu, hasła oraz zaakceptowaniu Regulaminu i zapoznania się z Klauzulą Informacyjną RODO.
 4. W przypadku zakupu Benefitu Prawnego Rodzina bezpośrednio od przedstawiciela Spółki, na podany przy zakupie adres e-mail zostanie przesłany link z Formularzem Aktywacyjnym. 
 5. W celu korzystania z Benefitu Prawnego Rodzina należy zalogować się do Konta Użytkownika.
 6. Możliwość korzystania z Benefitu Prawnego Rodzina uzależniona jest od dokonania płatności za usługi. Cena za świadczenie usług Benefitu Prawnego Rodzina wynosi 60 zł miesięcznie brutto i płatna jest z góry do 5 dnia każdego miesiąca, z wyłączeniem miesiąca, w którym dokonywany jest zakup Benefitu Prawnego Rodzina – cena płatna jest w dniu dokonania zakupu.
 7. Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. 31.12.2018 poz. 2519) – poz. 37 Załącznika „Czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania” - czynności związane z odpłatnością za usługi Benefitu Prawnego Rodzina są zwolnione z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. 
 8. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.benefitprawny.pl oraz przy wypełnianiu Formularza Aktywacyjnego – Użytkownik powinien zapoznać się z jego treścią, a tym samym z istotnymi warunkami świadczenia usług najpóźniej w momencie zakupu Benefitu Prawnego Rodzina, zgodnie z art. 12 ustawy o prawach konsumenta. 
 9. Poprzez akceptację Regulaminu podczas wypełnienia Formularza Aktywacyjnego, Użytkownik potwierdza zawarcie Umowy na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, zgodnie z art. 21 ustawy o prawach konsumenta. Link z danymi do Rejestracji wraz z potwierdzeniem zawarcia Umowy oraz linkiem do Regulaminu, zostanie przesłany na adres e-mail Użytkownika wskazany w Formularzu Aktywacyjnym.
 10. Płatność za usługi Benefitu Prawnego Rodzina następuje za pośrednictwem zewnętrznego operatora Przelewy24.pl  na zasadach określonych w odrębnym regulaminie.
 11. Usługi Benefitu Prawnego Rodzina na rzecz Użytkowników, szczegółowo opisane w pkt.  16 i 17 dotyczą wszelkich spraw osobistych Użytkowników. Do rozpoczęcia świadczenia usług Benefitu Prawnego Rodzina dochodzi w momencie Rejestracji.
 12. W okresie wskazanym w niniejszym Regulaminie Użytkownik może korzystać z następujących usług:
  1. nieograniczonych prawnych porad telefonicznych lub e-mailowych m. in. z zakresu:
 13. prawa rodzinnego oraz cywilnego, zagadnień dotyczących: alimentów, rozwodów, dzieci, wspólności majątkowej, dziedziczenia, testamentów, intercyzy,
 14. zakupu i wynajmu nieruchomości,
 15. reklamacji konsumenckich,
 16. relacji z bankami i ubezpieczycielami,
 17. zdarzeń drogowych,
 18. prywatnych spraw urzędowych w ramach postępowań administracyjnych,
 19. uzyskiwania wzorców umów, pism i innych dokumentów niezbędnych Użytkownikowi w obrocie prawnym w sprawach pozazawodowych,
 20. uzyskiwania tekstów aktów prawnych.
 21. Usługi wymienione w pkt. 16 świadczone będą w następującym zakresie:
  1. w okresie obowiązywania Umowy Użytkownik ma prawo do nieograniczonej liczby porad telefonicznych, dzwoniąc na numer infolinii: 71 77 33 334 oraz e-mailowych w zakresie określonym w pkt. 16 z wyłączeniem prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych. Problemy prawne rozwiązywane w ramach porad telefonicznych to takie, które obiektywnie można rozwiązać podczas rozmowy telefonicznej z Użytkownikiem i na podstawie danych przekazanych przez Użytkownika w jej trakcie. W przypadkach uzasadnionych stopniem skomplikowania, zgłoszony problem może być rozwiązany w trakcie dwóch bądź większej liczby rozmów telefonicznych,
  2. w okresie obowiązywania Umowy Użytkownik ma prawo do uzyskania wzorców dokumentów spośród znajdujących się w bazie Systemu, wzorce są przekazywane drogą elektroniczną,
  3. aktualne teksty aktów prawnych dostępne są na prośbę wysłaną e-mailem i tą też drogą odsyłane do Użytkownika.
 22. Porady telefoniczne udzielane są w Dni Robocze w godzinach od 9.00 do 17.00. Czas odpowiedzi na zapytania dot. usług określonych w pkt. 16 lit a – c, za wyjątkiem porad telefonicznych, wynosi 3 Dni Robocze od momentu przesłania zapytania, a w przypadkach skomplikowanych, wymagających szerszej analizy prawnej – do 7 Dni Roboczych. 
 23. Prawo do korzystania z usług w ramach Systemu powstaje od dnia dokonania Rejestracji. Dzięki tej czynności Spółka będzie mogła zidentyfikować Użytkownika.
 24. W przypadku, kiedy Użytkownik stanie się stroną postępowania cywilnego, karnego bądź administracyjnego, Spółka może, na życzenie Użytkownika, skontaktować go z podmiotami współpracującymi, w tym m.in. kancelariami prawnymi, adwokatami, radcami prawnymi, doradcami podatkowymi. Szczegóły kontaktu z podmiotem zewnętrznym zrzeszającym pełnomocników w postępowaniach cywilnych, karnych bądź administracyjnych będą ustalane każdorazowo z Użytkownikiem wyłącznie na jego życzenie. 
 25. Bez uszczerbku dla zasad obowiązujących adwokatów i radców prawnych w zakresie tajemnicy zawodowej, Spółka zobowiązuje się podjąć działania niezbędne do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji dotyczących spraw Użytkownika, o których pracownicy i współpracownicy Spółki dowiedzieli się przy okazji albo w związku ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz Użytkownika. 
 26. Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie mu przez Spółkę dokumentów lub informacji odpowiednio przez pocztę, telefon, w tym telefon komórkowy, oraz pocztę elektroniczną. Komunikacja w ramach Systemu odbywa się za pośrednictwem Konta Użytkownika oraz za pośrednictwem telefonu pod numerem 71 77 33 334.
 27. Usługi Benefit Prawny Rodzina będą świadczone przez okres 6 pełnych miesięcy następujących po dacie pierwszej Rejestracji w Systemie bez możliwości ich wcześniejszego wypowiedzenia.  Po upływie wskazanego w niniejszym ustępie terminu usługi będę świadczone przez czas nieokreślony z możliwością rozwiązania Umowy za 1-miesięcznym terminem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 
 28. W przypadku zaistnienia potrzeby udzielenia pomocy prawnej w zakresie nieobjętym Regulaminem, Użytkownik otrzyma od Spółki ofertę opartą o preferencyjne warunki finansowe.
 29. W celu korzystania z Systemu Użytkownik musi spełniać następujące warunki techniczne:
 30. posiadać podłączenie do Internetu,
 31. posiadać dostęp do przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na monitorze komputera dokumentów znajdujących się na stronie internetowej (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookies oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej,
 32. posiadać oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.

Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania z Serwisu, zaleca się, aby urządzenie, z którego korzysta Użytkownik posiadało w szczególności:

 1. system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień. Zaleca się, aby program antywirusowy był stale aktualizowany, niezwłocznie po ukazaniu się aktualizacji możliwych do zainstalowania.
 2. skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall), zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
 3. aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej.PRAWA AUTORSKIE


 1. Wszystkie prawa majątkowe do nazw, znaków towarowych, oznaczeń słowno-graficznych, utworów zawartych na www.benefitprawny.pl oraz w Systemie są własnością Spółki lub Spółka ta jest uprawniona do korzystania z tych dóbr.
 2. Rozpoczynając korzystanie z Benefitu Prawnego Rodzina trzeba mieć świadomość, że jakiekolwiek korzystanie z nazw, znaków towarowych, oznaczeń słowno-graficznych utworów zawartych na www.benefitprawny.pl oraz w Systemie wymaga zgody Spółki. W celu uniknięcia wątpliwości, bez zgody Spółki nie wolno zwielokrotniać, udostępniać osobom trzecim nazw, znaków towarowych lub oznaczeń słowno-graficznych rozpowszechnionych na stronach www.benefitprawny.pl oraz w Systemie, w całości lub części ani opracowywać podobnej nazwy, znaku towarowego lub oznaczenia słowno-graficznego przy wykorzystaniu nazwy, znaku towarowego lub oznaczenia słowno-graficznego rozpowszechnionego przez Spółkę na stronach internetowych, jako wzoru lub innych czynności naruszających prawa własności intelektualnej Spółki. 
 3. Wszystkie powyższe zastrzeżenia odnoszą się także do wszelkich materiałów, które przekazują Spółka bądź Prawnicy w ramach świadczenie usług Benefitu Prawnego Rodzina.


REKLAMACJE I WYGAŚNIĘCIE PRAWA DO USŁUG


 1. Jeśli w jakimkolwiek elemencie System lub świadczenie usług w ramach systemu, będzie niepoprawne, Użytkownik może zgłosić Reklamację. W szczególności dotyczy to sytuacji, gdyby przypadkowo dane w Systemie zostały wpisane niepoprawnie. W tym celu należy przysłać pismo zawierające Reklamację na adres Spółki, ul. Ofiar Oświęcimskich 19, 50-069 Wrocław lub mailowo pod adres: reklamacje@benefitprawny.pl. Reklamacja zostanie rozpatrzona jak najszybciej, nie później aniżeli w terminie 14 dni.
 2. Użytkownik ma prawo do usług świadczonych przez Spółkę nie dłużej niż do końca okresu określonego w ust. 23 powyżej, przy czym:
  1. Spółka może rozwiązać Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku zalegania przez Użytkownika z płatnością na rzecz Spółki za co najmniej jeden miesiąc, po uprzednim pisemnym lub elektronicznym wezwaniu Użytkownika i wyznaczeniu mu dodatkowego 14-dniowego terminu na dokonanie zapłaty, 
  2. Spółka ma prawo odmówić świadczenia usług na rzecz Użytkownika, jeśli dotyczyć one mogą sytuacji generującej choćby potencjalny konflikt interesów pomiędzy Użytkownikiem a innym Klientem Spółki,
  3. Spółka będzie świadczyć usługi na rzecz Użytkownika, jeśli dotyczyć one będą sytuacji generującej choćby potencjalny konflikt interesów pomiędzy Użytkownikiem a innym Użytkownikiem jedynie w celu polubownego rozwiązania sytuacji konfliktowej,
  4. Spółka ma prawo odmowy świadczenia usług Użytkownika, który podjął działania na szkodę Spółki lub Prawników świadczących usługi na rzecz Użytkowników. 
 3. Użytkownik będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy świadczenia usług Benefit Prawny Rodzina w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy należy przesłać pisemne oświadczenie o odstąpieniu na adres Spółki wskazany w niniejszym Regulaminie. 


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I PLIKI COOKIES


 1. System wykorzystuje pliki „cookies” (tzw. ciasteczka), które ułatwiają korzystanie z zasobów Systemu, pozwalają na personalizację oglądanej zawartości, na dobranie zawartości do indywidualnych preferencji i potrzeb Użytkowników oraz na zbieranie danych na potrzeby analizowania ruchu Użytkowników w ramach Systemu.
 2. Cookies zawierają użyteczne informacje i są przechowywane w komputerze Użytkownika – System może odczytać pliki przy ponownym połączeniu się z urządzeniem końcowym Użytkownika. 
 3. Pliki cookies, które mogą zostać użyte na stronach internetowych Serwisu, są kojarzone wyłącznie z przeglądarką danego urządzenia końcowego Użytkownika - Użytkownik jest anonimowy (bez podawania imienia lub nazwiska Użytkownika).
 4. Wyłączenie opcji cookies nie pozbawia Użytkownika możliwości korzystania z Systemu, chociaż pewne funkcjonalności w trybie wyłączonych plików cookies mogą być niedostępne lub zablokowane (np. personalizacja prezentowanych w Systemie treści).
 5. Zasady przetwarzania danych osobowych zostały określone w Klauzuli Informacyjnej, stanowiącej Załącznik nr 1 do Regulaminu.POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 1. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna za pośrednictwem Panelu Użytkownika w ramach Systemu. Regulamin może ulec zmianie za zgodą Użytkownika. Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje nowej treści Regulaminu, przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie. O treści zmian Regulaminu Użytkownik zostanie każdorazowo poinformowany z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca kalendarzowego przed terminem wprowadzenia zmian w życie. Informacja zostanie przekazana poprzez Panel Użytkownika.
 2. Spółka zastrzega sobie w trakcie realizacji Umowy możliwość zmiany siedziby przedsiębiorcy wskazanej w niniejszych Regulaminie lub innych danych teleadresowych, o czym zawiadomi Użytkownika poprzez Panel Użytkownika. Zmiana siedziby (adresu) Spółki lub zmiana innych danych teleadresowych nie stanowi zmiany Regulaminu.
 3. Prawnicy – specjaliści realizujący na rzecz Użytkownika doradztwo prawne nigdy nie doradzą jak popełnić przestępstwo, jak uniknąć odpowiedzialności za popełnienie przestępstwa albo jak nielegalnie ominąć prawo. W ramach Systemu Użytkownik otrzyma jedynie usługi zgodne z prawem.
 4. Ponadto, usługi Benefitu Prawnego Rodzina przeznaczone są dla osób, które rozwiązują rzeczywisty problem prawny i to rozwiązanie nie jest uzyskiwane w celu jego przekazania osobom trzecim, w szczególności – w zamian za wynagrodzenie. W ramach Systemu potrafimy rozpoznać nadużycie polegające na próbie uzyskania porady w celu zarobkowym (na dalszą sprzedaż) i w takiej sytuacji Spółka może odmówić pomocy prawnej Użytkownikowi ze skutkiem natychmiastowym.
 5. Spółka oświadcza, że: 
  1. nie korzysta w ramach działalności obejmującej świadczenie usług na podstawie niniejszego Regulaminu z żadnego kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym;
  2. nie przewiduje dla zabezpieczenia prawidłowego wykonania Umowy przez Użytkownika żadnej formy zabezpieczenia finansowego, w tym kaucji lub innych gwarancji finansowych;
  3. nie przewiduje możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przez Użytkownika.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie w zakresie świadczonych na rzecz Użytkownika usług, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności ustaw wymienionych wyżej w pkt. 3 Regulaminu.