Ogólne warunki umowy o świadczenie usług prawniczych Benefit Prawny dla Firm

OWU Benefit Prawny dla Firm

OGÓLNE WARUNKI UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG PRAWNICZYCH

BENEFITU PRAWNEGO FIRMA
 1. Niniejsze Ogólne Warunki Umowy (dalej także określane jako „OWU”) świadczenia usług prawniczych określają zasady wykonywania przez Spółkę obsługi prawnej Klienta. OWU określają także prawa i obowiązki Stron Umowy o świadczenie usług prawniczych, jak również reguły administrowania danymi osobowymi oraz ochrony prywatności.
 2. Niniejsze OWU, wraz ze Szczegółowymi Warunkami Umowy stanowią kompletne uregulowanie zasad współpracy Klienta i Spółki.
 3. OWU uwzględniają przepisy prawa polskiego, w szczególności:
  1. ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze;
  2. ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych;
  3. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny;
  4. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  5. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
  6. ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
  7. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


DEFINICJE


 1. W niniejszych OWU przyjmuje się następujące znaczenie użytych określeń:
 2. Abonament – miesięczna lub roczna stała opłata uiszczana przez Klienta za gotowość Spółki do świadczenia usług prawniczych przez Spółkę na rzecz Klienta wraz z dodatkowymi opłatami za świadczenie innych usług, jeśli zostały uzgodnione.
 3. Benefit Prawny Firma – system usług prawniczych dedykowanych Klientowi, opisany i uregulowany w OWU.
 4. Formularz Aktywacyjny – formularz niezbędny do założenia Konta Klienta
 5. Klient – strona Umowy zlecająca Spółki świadczenie usług prawniczych. W dalszej części OWU Klient zwany może być także Zleceniodawcą.
 6. Konsultacje emailowe – są to odpowiedzi na problemowe pytania prawne przekazywane drogą elektroniczną, udzielane telefonicznie lub emailowo, standardowo w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania problemowego pytania prawnego. 
 7. Konsultacje telefoniczne – są to odpowiedzi na problemowe pytania prawne, które to pytania są możliwe do zakomunikowania w ramach rozmowy telefonicznej i które obiektywnie można rozwiązać podczas jednej rozmowy telefonicznej z Klientem i na podstawie danych przekazanych przez Klienta w jej trakcie. W przypadkach uzasadnionych stopniem skomplikowania, zgłoszony problem może być rozwiązany w trakcie dwóch bądź większej liczby rozmów telefonicznych.
 8. Konto Klienta – konto dostępne w Systemie po zalogowaniu się na stronie: www.panel.benefitprawny.pl, za pośrednictwem, którego świadczone są usługi Benefitu Prawnego Firma.
 9. Okres rozliczeniowy – przedział czasu, za który dokonywane są rozliczenia świadczonych przez Spółkę usług.
 10. Operator systemu lub Operator – osoba działająca na zlecenie Spółki - administrator wykonujący techniczne czynności obsługi Klienta, w tym wykonujący obsługę systemu informatycznego, za pośrednictwem którego Spółka świadczy niektóre usługi prawnicze.
 11. Pakiet - oznacza zestaw usług wyszczególnionych i opisanych w Umowie, w zakresie którego Spółka świadczy usługi prawnicze w ramach Abonamentu.
 12. Platforma Zakupowa – platforma za pośrednictwem, której można dokonać zakupu Benefitu Prawnego Firma, dostępna pod adresem: www.benefitprawny.pl 
 13. Prawnicy - specjaliści realizujący na rzecz Klienta usługi Benefitu Prawnego Firma.
 14. Rejestracja – zalogowanie się do Systemu, dostępnego na stronie www.panel.benefitprawny.pl, po uprzednim wypełnieniu Formularza Aktywacyjnego lub otrzymaniu linku aktywacyjnego,
 15. Reprezentacja procesowa - oznacza reprezentację Klienta w postępowaniach przed sądami, organami ścigania i organami administracji, w szczególności przed sądami powszechnymi, sądami szczególnymi, Sądem Najwyższym, organami administracji publicznej rządowej i samorządowej. Reprezentacja procesowa wymaga udzielenia i przyjęcia pełnomocnictwa oraz uiszczenia Opłaty adwokackiej, to jest kwoty wpłacanej przy zleceniu Reprezentacji procesowej, w wysokości ustalonej każdorazowo i zaliczanej na poczet Wynagrodzenia Procesowego.
 16. Spółka – BenefitPrawny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą we Wrocławiu (50-069), przy ul. Ofiar Oświęcimskich 19, NIP: 8971898947, REGON: 520570893, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000935852.
 17. System – platforma internetowa, służąca do kontaktu pomiędzy Klientem a Spółką w celu świadczenia usług, w której Klient posiada Konto Klienta,
 18. Umowa – kontrakt zawarty pomiędzy Spółką a Klientem, na mocy którego Spółka świadczy usługi prawnicze określone odpowiednim Pakietem, którego szczegółowe postanowienia zawierają niniejsze OWU.
 19. Wizyta prawnika - oznacza bezpośrednie spotkanie w siedzibie Klienta lub w siedzibie Spółki z adwokatem lub radcą prawnym.
 20. Wzory dokumentów online - oznacza dostęp do bazy danych wzorców dokumentów przygotowanych do skorzystania przez klientów. 
POSTANOWIENIA OGÓLNE


 1. Użytkownik może dokonać zakupu Benefitu Prawnego Firma bezpośrednio od przedstawiciela Spółki, za pośrednictwem strony internetowej www.benefitprawny.pl lub Platformy Zakupowej.
 2. Zakup Benefitu Prawnego Firma poprzez stronę internetową lub Platformę Zakupową polega na:
  1. kliknięciu w ikonę „Kupuję Benefit Prawny Firma”,
  2. wybraniu produktu i rodzaju Pakietu,
  3. dodaniu produktu do koszyka, 
  4. wypełnieniu Formularza Aktywacyjnego,
  5. dokonaniu płatności,
  6. odebraniu maila z danymi dostępowymi do Konta Klienta i Rejestracji – w przypadku nie posiadania aktywnego Konta Klienta lub zakupu Benefitu Prawnego Firma bezpośrednio od przedstawiciela Spółki.
 3. W celu utworzenia Konta Klienta, w przypadku zakupu za pośrednictwem strony internetowej lub Platformy Zakupowej, należy wypełnić Formularz Aktywacyjny widoczny w trakcie procedury zakupowej. Wypełnienie Formularza Aktywacyjnego polega na podaniu następujących danych: imienia, nazwiska, e-mail, telefonu, hasła oraz zaakceptowaniu Regulaminu i zapoznania się z Klauzulą Informacyjną RODO. 
 4. W przypadku zakupu Benefitu Prawnego Firma bezpośrednio od przedstawiciela Spółki, na podany przy zakupie adres e-mail zostanie przesłany link z Formularzem Aktywacyjnym. 
 5. W celu korzystania z Benefitu Prawnego Firma należy zalogować się do Konta Użytkownika.
 6. Zawarcie Umowy następuje z chwilą zaakceptowania przez Klienta OWU, nie wcześniej jednak niż z momentem dokonania przez Klienta zapłaty za Benefit Prawny Firma.
 7. Z zastrzeżeniem ustępu 12 poniżej, Spółce, z tytułu realizacji Umowy, przysługuje miesięczne lub roczne wynagrodzenie określone jako Abonament, a także wynagrodzenie z innych tytułów wskazanych w Pakiecie, w szczególności z tytułu przepracowania dodatkowej (to jest ponad liczbę abonamentową) liczby godzin. Abonament przysługuje z tytułu gotowości Spółki do świadczenia usług na rzecz Zleceniodawcy. Niewykorzystanie przez Zleceniodawcę usług objętych wybranym Pakietem nie stanowi podstawy do obniżenia wynagrodzenia Spółki, jak również do przeniesienia usług na dalszy okres. Limit czasu świadczenia usług w ramach Pakietu nie podlega kumulacji poza ustalony w Szczegółowych Warunkach Umowy Okres rozliczeniowy.
 8. W ramach platformy zakupowej oraz strony internetowej dostępne są Pakiety Benefit Prawny Firma Start oraz Benefit Prawny Firma. Benefit Prawny Firma Start można kupić jeden raz. Zleceniodawca który wykorzystał usługi objęte tym Pakietem może kontynuować współpracę w ramach Benefitu Prawnego Firma albo ustalić inny zakres usług indywidualnie. 
 9. Spółka wystawia fakturę wynikającą z wybranego i zakupionego Abonamentu. 
 10. Zleceniodawca może wykorzystać określony dla wybranego przez siebie Pakietu roczny limit godzin w dowolnym miesiącu w okresie jednego roku licząc od dnia nabycia Pakietu.
 11. W przypadku przekroczenia rocznego limitu godzin w ramach Abonamentu, Spółki przysługuje wynagrodzenie za każdą rozpoczętą godzinę świadczenia usług według stawek określonych dla danego Pakietu. Pozostałe należności Spółki, jeśli wystąpią, doliczane są do miesięcznych faktur wystawianych na okoliczność Abonamentu.
 12. Klient zobowiązuje się ponosić opłaty notarialne, sądowe, skarbowe i inne podobne opłaty niezbędne do właściwego świadczenia przez Spółkę obsługi prawnej. 
 13. Spółka zobowiązuje się do świadczenia usług prawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami, według najlepszej woli i wiedzy, uczciwie, rzetelnie i z należytą starannością. Spółka jest zobowiązana informować Klienta o przebiegu obsługi i jej wyniku, jeżeli to możliwe – niezwłocznie w formie emailowej.
 14. Spółka zobowiązana jest badać, czy w związku ze sprawą Klienta zachodzi konflikt lub kolizja interesów albo okoliczności wymagające wyłączenia się ze sprawy. W przypadku ich zaistnienia Spółka poinformuje o tym Klienta i zaproponuje sposób dalszego postępowania zgodny z prawem i zasadami etyki zawodowej. Spółka zobowiązuje się podjąć działania zmierzające do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji dotyczących spraw Klienta, o których pracownicy i współpracownicy Spółki dowiedzieli się przy okazji albo w związku ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz Klienta. Poufnością objęte są również postanowienia niniejszych OWU. 
 15. Adwokaci i radcowie prawni wykonujący obsługę prawną na zlecenie Spółki związani są bezwzględnym obowiązkiem dochowania tajemnicy zawodowej zgodnie z odpowiednimi przepisami właściwych ustaw.
 16. Klient zobowiązany jest do przekazywania Spółki wszelkich informacji oraz dokumentów potrzebnych do prawidłowego wykonania usług prawnych. Bieg terminów do wykonania poszczególnych czynności obsługi prawnej, zaczyna się nie wcześniej, niż w dniu przekazania Spółki potrzebnych dokumentów oraz informacji.
 17. Klient wyraża zgodę na niewykonanie przez Spółkę uzgodnionej usługi prawnej, o ile wymagać będą tego przepisy prawa lub zasady etyki zawodowej ze względu na konflikt lub kolizję interesów albo zaistnienie okoliczności wymagających wyłączenia się ze sprawy. Klient wyraża zgodę na przekazywanie mu przez Spółkę dokumentów lub informacji przez pocztę, telefon, w tym telefon komórkowy, faks lub pocztę elektroniczną. Klient może wymagać przekazania mu oznaczonych informacji lub dokumentów w określony sposób. Jeżeli koszty przekazania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym przekraczają 30 zł, Klient zobowiązany jest pokryć te koszty lub zwrócić je Spółki.
 18. Klient zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszystkie informacje dotyczące Spółki, o których Klient dowiedział się przy okazji albo w związku ze świadczeniem przez Spółkę pomocy prawnej na rzecz Klienta, w tym postanowień niniejszych OWU.
 19. Klient wyraża zgodę na podawanie jego danych jako klienta Spółki na liście referencyjnej lub w materiałach informacyjnych. Za zgodą Klienta wyrażoną każdorazowo w odniesieniu do konkretnego przypadku, w materiałach informacyjnych może zostać ponadto podana ogólna informacja o charakterze usług prawnych wykonanych na rzecz Klienta. 
 20. Klient nie może wykorzystywać sporządzonych przez Spółkę pism, informacji lub opinii w sposób niezgodny z celem, w jakim zostały one przekazane Klientowi. Bez zgody Spółki pisma, informacje lub opinie nie mogą zostać udostępnione jakiejkolwiek osobie trzeciej.


USŁUGI BENEFIT PRAWNY FIRMA


 1. Usługi obsługi prawnej Benefit Prawny Firma świadczone są na rzecz Klienta w ramach jednego z Pakietów:
  1. Pakiet Firma Start, 
  2. Pakiet Firma Komfort. 
 2. Klient może zlecić Spółce dodatkowe usługi, nieobjęte Pakietem. W takiej sytuacji Strony zawrą dodatkowe porozumienie, określające warunki takiego odrębnego zlecenia. 
 3. Wynagrodzenie Spółki stanowi sumę kwoty Abonamentu i ewentualnych opłat za usługi dodatkowo płatne (np. Wynagrodzenie procesowe, dodatkowe godziny przepracowane ponad limit Abonamentu w okresie rozliczeniowym).
 4. Spółka zapewnia świadczenie usług w dni robocze w godzinach: 9:00 - 17:00.
 5. W ramach Abonamentu Spółka świadczy obsługę prawną wynikającą z wybranego przez Klienta Pakietu w zakresie stosowania prawa materialnego. Pomoc prawna obejmująca reprezentację Klienta  świadczona jest na warunkach określonych w Pakiecie oraz warunkach szczegółowych konkretnego zlecenia. Spółka świadczy wyłącznie pomoc prawną, z wyłączeniem wykonywania czynności faktycznych, w szczególności takich jak: gromadzenie dokumentacji, przygotowywanie dokumentacji przetargowej, bezpośredni udział w rokowaniach, analiza akt w siedzibie sądów i organów, badanie zdolności rejestrowej znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wynalazków, sporządzania dokumentacji cen transferowych, opracowywania polityki rachunkowości. Rozszerzenie zakresu obsługi prawnej o usługi nie wchodzące w zakres Pakietów jest możliwe na mocy odrębnych porozumień.  
 6. Przekazywanie poszczególnych zleceń do Spółki następuje w drodze pisemnej lub dokumentowej.
 7. Spółka udziela porad prawnych w terminie trzech dni roboczych, chyba że radca prawny/adwokat wskaże inny termin wykonania usługi. Klient może wyznaczyć inny termin udzielenia porady prawnej, jednak nie krótszy niż 24 godziny. W takim przypadku, po potwierdzeniu gotowości do wykonania zlecenia przez radcę prawnego/adwokata, wykonanie usługi traktowane jest jako zlecenie ekspresowe, a czas jego wykonania jest naliczany podwójnie, zaś termin 24 godzin liczony jest od momentu potwierdzenia tej gotowości. 
 8. W przypadku wynikającej z potrzeby Klienta konieczności świadczenia usług prawniczych poza wyznaczonymi w pkt 24 powyżej godzinami lub w soboty, niedziele i święta, Spółki należne jest wynagrodzenie stanowiące dwukrotność stawki godzinowej poza limitem określanym w wybranym Pakiecie. Warunkiem realizacji takiego zlecenia jest zgoda prawnika prowadzącego sprawy Spółki albo samej Spółki.
 9. Klient ma prawo używania Certyfikatu w postaci (materialnej lub elektronicznej) wskazanej w Pakiecie lub Szczegółowych Warunkach Umowy. Certyfikat wyraża informację o objęciu opieką prawną spraw Klienta przez Spółkę.
 10. Spółka i osoby działające w jej imieniu mogą porozumiewać się z Klientem, jego personelem, doradcami i innymi osobami działającymi w jego imieniu i na jego rzecz pisemnie, pocztą elektroniczną oraz telefonicznie.
 11. Spółka decyduje o przydzieleniu poszczególnych zadań do odpowiednich osób i ponosi pełną odpowiedzialność za osoby wykonujące przedmiot Umowy w jej imieniu. Spółka wyznacza adwokata lub radcę prawnego odpowiedzialnego za kontakt ze Zleceniodawcą oraz nadzorowanie świadczeń wykonywanych dla Zleceniodawcy pod kątem merytorycznym. Zmiana adwokata lub radcy prawnego nie stanowi zmiany Umowy i pozostaje w wyłącznej gestii Spółki. 
 12. W przypadku zakończenia Umowy Spółka przekaże Zleceniodawcy na jego wniosek całość dokumentacji z nim związanej. W przeciwnym wypadku dokumenty przechowywane są przez okres przewidziany przepisami prawa, a po jego upływie niszczone.
 13. Spółka nie odpowiada za ewentualne wady w wykonaniu zlecenia, jeśli wynikają one z udostępnienia niepełnej dokumentacji bądź udzielenia niepełnych, nieprawdziwych albo sprzecznych ze stanem faktycznym informacji niezbędnych do prawidłowego wykonania Umowy. Odpowiedzialność Spółki z tytułu nienależytego wykonania Umowy ograniczona jest do kwoty 100000 zł. Wyłączona jest odpowiedzialność za utracone korzyści.
 14. W przypadku odmowy przyjęcia zlecenia bądź zaprzestania jego wykonywania z powodu wystąpienia konfliktu interesów, Klientowi nie będzie przysługiwało prawo do zgłoszenia roszczeń z tego tytułu. Spółki przysługuje wynagrodzenie za okres do czasu faktycznego zaprzestania wykonywania zlecenia.
 15. Klient zobowiązany jest informować Spółkę w formie pisemnej o każdej zmianie danych, które podał Spółki, w tym w celu prawidłowego wykonania Umowy. W przypadku niedochowania tego obowiązku Spółka nie odpowiada za wynikłe z tego tytułu szkody.
 16. Wszelka korespondencja jest wysyłana przez Spółkę na ostatni adres do korespondencji podany przez Zleceniodawcę w formie pisemnej albo adres wskazany w Krajowym Rejestrze Sądowym/CEIDG.
 17. Zmiany warunków Umowy dokonane w zakresie wprowadzenia nowych usług, w szczególności wprowadzenia lub zmiany nazwy handlowej, nie wymagają zmiany Umowy i są skuteczne z chwilą ich zakomunikowania Klientowi.
 18. Strony oświadczają, że Spółki przysługuje prawo do wstrzymania świadczenia obsługi w ramach Umowy w przypadku nieterminowego wywiązywania się przez Klienta ze zobowiązania do uiszczenia wynagrodzenia na rzecz Spółki lub zwrotu opłat lub innych należności.
 19. Zlecenie obsługi sporu procesowego (karnego, cywilnego, gospodarczego, administracyjnego etc.), jak również zlecenie Windykacji, wymaga odrębnej umowy, w której Strony określają szczegółowe warunki Reprezentacji procesowej, jak również zakres zlecenia. W przypadku reprezentacji procesowej, warunkiem przyjęcia zlecenia przez Spółkę jest udzielenie upoważnienia do obrony adwokatowi lub radcy prawnemu wskazanemu przez Spółkę.
 20. Klient przyjmuje do wiadomości, że reprezentacja procesowa jest umową starannego działania. Spółka i jej prawnicy nie przyjmują na siebie żadnej odpowiedzialności za przyszłe rozstrzygnięcia procesowe, w szczególności określoną treść wyroku sądu lub rozstrzygnięcie organu administracji, prokuratury lub innych władz. Właściwa reprezentacja procesowa wymaga ścisłej współpracy i stosowania się Klienta do wskazówek prawnika prowadzącego postępowanie. PRAWA AUTORSKIE


 1. Wszystkie prawa majątkowe do nazw, znaków towarowych, oznaczeń słowno-graficznych, utworów zawartych na www.benefitprawny.pl są własnością Spółki, względnie spółka ta jest uprawniona do korzystania z tych praw.
 2. Korzystanie z nazw, znaków towarowych, oznaczeń słowno-graficznych, utworów zawartych na www.benefitprawny.pl wymaga zgody Spółki. W celu uniknięcia wątpliwości, bez zgody Spółki nie wolno zwielokrotniać, udostępniać osobom trzecim nazw, znaków towarowych lub oznaczeń słowno-graficznych, utworów rozpowszechnionych na którejkolwiek ze stron www.benefitprawny.pl, w całości lub części ani opracowywać podobnej nazwy, znaku towarowego lub oznaczenia słowno-graficznego, utworu przy wykorzystaniu nazwy, znaku towarowego lub oznaczenia słowno-graficznego, utworu rozpowszechnionego przez Spółkę na którejkolwiek z wymienionych wyżej stron internetowych jako wzoru lub innych czynności naruszających prawa własności intelektualnej Spółki.
 3. Wszystkie powyższe zastrzeżenia odnoszą się także do wszelkich materiałów, które albo Spółka przekażą Klientowi.REKLAMACJE I WYGAŚNIĘCIE PRAWA DO USŁUG


 1. Jeśli w jakimkolwiek elemencie świadczenie usług będzie niepoprawne, Klient może zgłosić Reklamację. W tym celu należy przysłać pismo zawierające Reklamację na adres korespondencyjny Operatora systemu lub mailowo pod adres: reklamacje@benefitprawny.pl Reklamacja zostanie rozpatrzona jak najszybciej, nie później aniżeli w terminie 14 dni od dnia jej prawidłowego zgłoszenia. 
 2. Klient ma prawo do usług świadczonych przez Spółkę przez okres 12 miesięcy, liczonych od dnia zawarcia Umowy na zasadach określonych w OWU. 
 3. Spółka ma prawo odmówić świadczenia usług na rzecz Klienta, jeśli dotyczyć one mogą sytuacji generującej choćby potencjalny konflikt interesów.
 4. Spółka ma prawo odmowy świadczenia usług na rzecz podmiotu, który podjął działania na szkodę Spółki, Operatora systemu lub ekspertów świadczących usługi na rzecz Klientów i / lub Spółki. Sytuacja taka uzasadnia natychmiastowe wypowiedzenie pełnomocnictw.
 5. Spółka ma prawo wypowiedzenia Umowy w każdym czasie, z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. W przypadku utraty zaufania wynikającego z podjęcia działań opisanych w punkcie poprzedzającym, Spółka ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. Strony mogą rozwiązać Umowę za porozumieniem wyrażonym pisemnie.


DANE OSOBOWE I ICH PRZETWARZANIE


 1. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych określa Załącznik nr do 1 OWU. 


POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 1. Spółka zastrzega sobie w trakcie realizacji Umowy możliwość zmiany siedziby przedsiębiorcy wskazanej w niniejszych OWU lub innych danych teleadresowych, o czym zawiadomi Klienta poprzez przesłanie, na adres poczty elektronicznej bądź adres siedziby wskazany w Umowie, informacji o zmianie. Zmiana siedziby (adresu) Spółki lub zmiana innych danych teleadresowych nie stanowi zmiany OWU.
 2. Spółka oświadcza, że: 
  1. nie korzysta w ramach działalności obejmującej świadczenie usług na podstawie niniejszych OWU z żadnego kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym;
  2. nie przewiduje dla zabezpieczenia prawidłowego wykonania Umowy przez Klienta żadnej formy zabezpieczenia finansowego, w tym kaucji lub innych gwarancji finansowych;
  3. nie przewiduje możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
   i dochodzenia roszczeń przez Klienta.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Umowie, w zakresie świadczonych na rzecz Klienta usług, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności ustaw wymienionych
  w punkcie 3 OWU. 
 4. Faktury wystawione przez Spółkę będą płatne bez prawa do dokonywania przez Zleceniodawcę potrąceń.
 5. Zmiany niniejszych OWU oraz Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 6. Sądem właściwym do rozstrzygania spraw spornych wynikających z Umowy jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Spółki.