Klauzlula informacyjna RODO

Klauzlula informacyjna RODO

(Załącznik nr 1)

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r.), zwanego dalej „RODO” informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest: BenefitPrawny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą we Wrocławiu (50-069), przy ul. Ofiar Oświęcimskich 19, NIP: 8971898947; REGON: 520570893, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000935852, zwana dalej również Spółką.

 2. Z Administratorem danych osobowych można się skontaktować poprzez email biuro@benefitprawny.pl lub listownie na wymieniony w punkcie 1 adres.

 3. Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, nr telefonu oraz adresu e-mail będą przetwarzane przez Administratora w celu udokumentowania udzielonej zgody o wykonywania usług Benefitu Prawnego Firma określonych w Regulaminie.

 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą.

 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z tym, że podanie danych osobowych stanowi warunek umożliwiający świadczenie usług Benefitu Prawnego Firma. 

 6. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji zadań związanych ze świadczeniem usług Benefitu Prawnego Firma, a także po ich zakończeniu, podczas ich publikacji oraz odtwarzania, w obszarze działań komunikacyjnych i promocyjnych Administratora. Każdorazowo jednak dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody osoby na ich przetwarzanie. 

 7. Dane osobowe mogą być ujawniane naszym uprawnionym pracownikom, podmiotom uprawnionym z mocy przepisów prawa oraz innym podmiotom i ich pracownikom świadczącym na naszą rzecz usługi wymagające dostępu do danych – w tym: prawne, finansowe, księgowe i informatyczne. 

 8. Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  1. prawo do żądania dostępu do danych osobowych,

  2. prawo żądania sprostowania danych osobowych,

  3. prawo żądania usunięcia danych osobowych,

  4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

  5. prawo do przenoszenia danych, 

  6. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie np. poprzez email biuro@benefitprawny.pl listownie na wymieniony w punkcie 1 adres, z dopiskiem „do inspektora ochrony danych” lub osobiście w siedzibie Spółki, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 9. W sprawie realizacji praw można kontaktować się z Administratorem danych osobowych na zasadach określonych w pkt. 1 powyżej.

 10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w wypadku uznania, że Administrator naruszył przepisy o ochronie danych osobowych.